Το Έργο

Σύμφωνα με τον Δείκτη για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία του 2017, το 44% των ανθρώπων στην ΕΕ έχουν πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες και ένα επιπλέον 27% έχει μόνο βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Το 19% των ανθρώπων στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Η Ευρώπη υφίσταται ψηφιακό μετασχηματισμό και οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες για την εκπλήρωση των θέσεων εργασίας και την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες καταστάσεις στις τέσσερις συμμετέχουσες χώρες είναι μάλλον διαφορετικές, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις το επίπεδο ψηφιοποίησης (Σουηδία) είναι υψηλότερο από ότι σε άλλες (Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία).

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες κοινές πτυχές που πρέπει να υπογραμμιστούν:

  1. Το επίπεδο ψηφιοποίησης των ενηλίκων με πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες σε όλες τις περιπτώσεις είναι χαμηλότερο από το εθνικό μέσο όρο.
  2. Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες υπάρχει μια δυναμική τάση παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε ενήλικες μέσω ψηφιακών δίαυλων (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, πολιτισμός κ.λπ.).
  3. Όλες οι εμπλεκόμενες χώρες έχουν κοινό στόχο να αυξήσουν την οικονομική ανταγωνιστικότητα και μέσω της ψηφιοποίησης της παραγωγής.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πτυχές, στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου, οι εταίροι θα αντιμετωπίσουν την ανάγκη να παρέχουν στους ενήλικες με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες τις απαραίτητες ψηφιακές ικανότητες για να τους υποστηρίξουν ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητά τους και να ενταχθούν κοινωνικά. Οι συνέπειες της καθυστέρησης των βελτιώσεων στους βασικούς τομείς θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανικανότητα των κρατών μελών και της Ευρώπης στο σύνολό της να επιτύχουν τους στόχους για το 2020 σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Ομάδα στόχος : Η κύρια ομάδα στόχου του έργου αποτελείται από

  • Ενήλικες με πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες (απασχολούμενοι ή μη)
  • Οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Εκπαιδευτές ενηλίκων
  • Δημόσια ιδρύματα που προσφέρουν υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα (π.χ. ηλεκτρονική υγεία, τοπικά / περιφερειακά κέντρα για ενήλικες κ.λπ.).

Στόχοι

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας των ενηλίκων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα ψηφιακά μέσα ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής, μειώνοντας σημαντικά την τάση των ψηφιακών διαχωρισμών μεταξύ των γενεών.

Ειδικότερα, το έργο θα παρέχει φιλικά εργαλεία μάθησης για ενήλικες με πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να τους υποστηρίξει στην επίτευξη ειδικών ψηφιακών ικανοτήτων, σύμφωνα με το «Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DigComp) και τα ενδιάμεσα επίπεδα.

Προϊόντα

IO1 – Χάρτης των ψηφιακών ικανοτήτων

Ειδικές βασικές ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται από τους ενήλικες με πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες για τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής τους. 

Τα πνευματικά προϊόντα περιλαμβάνουν, δεκαέξι καλές πρακτικές επιλέγοντας 20 συνεντεύξεις (5 ανά χώρα) με βασικούς ενδιαφερόμενους για την ψηφιακή εκπαίδευση ενηλίκων και την κοινωνική τους ένταξη μέσω της χρήσης ψηφιακών μέσων για την καθημερινότητά τους, έναν Χάρτη ψηφιακών ικανοτήτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και το «Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DigComp2.1), τέσσερις ομάδες στόχους κάθε χώρας με συναφείς παράγοντες για την επικύρωση του χάρτη ικανοτήτων, τέσσερις εθνικές εκθέσεις επικύρωσης και μία ευρωπαϊκή έκθεση επικύρωσης.

Μπορείτε να βρείτε τα δύο κύρια αποτελέσματα του 1ου Πνευματικού Προϊόντος εδώ και εδώ. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του 1ου Πνευματικού Προϊόντος, επικοινωνήστε με τον συντονιστή / εταίρους του έργου.

IO2 - DInSAd Επιτραπέζιο παιχνίδι

Ένα διαδραστικό επιτραπέζιο παιχνίδι που θα επιτρέψει στους ενήλικες με πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες να αποκτήσουν βασικές ψηφιακές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Περιλαμβάνει μια μεθοδολογία παιχνιδιού, τέσσερα ειδικά μέσα και ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τους μέντορες / συντονιστές κύκλου σπουδών , δοκιμή του επιτραπέζιου παιχνιδιού σε 20 ενήλικες με πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες,  δοκιμή του παιχνιδιού σε τέσσερις μέντορες / συντονιστές κύκλου σπουδών, τέσσερις εθνικές εκθέσεις επικύρωσης και μία Ευρωπαϊκή έκθεση επικύρωσης.

Μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα του πνευματικού προϊόντος (IO2) στους παρακάτω συνδέσμους. Οδηγίες εδώ και έκθεση Ευρωπαϊκής Επικύρωσης εδώ.

IO3 – Εικονικό παιχνίδι DInSAd

Ένα παιχνίδι εικονικής μάθησης για την παροχή βοήθειας σε ενήλικες με πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες για την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων σε ενδιάμεσο επίπεδο, όπως περιγράφεται από το «Πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για τους πολίτες» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DigComp2.1)

Ένα Εικονικό παιχνίδι υλοποιώντας Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους εκπαιδευτές /συντονιστές και οδηγίες για τους χρήστες. Μία έκθεση δοκιμής σαράντα (40) ενηλίκων με πολύ χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες και τεσσάρων (4) εκπαιδευτών / μέντορων που ασχολούνται με τη δοκιμή του εικονικού παιχνιδιού στις χώρες εταίρους. Τέσσερις (4) εθνικές εκθέσεις, μία ευρωπαϊκή έκθεση και μία έκθεση σχετικά με την τελική ρύθμιση του παιχνιδιού.

Εταίροι

Comune di Forano

Comune di Forano

Via del Passeggio, 2, 02044 Forano  RI Italy
Τηλέφωνο: +390765570020
E-mail: servizisociali@comune.forano.ri.it
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Emilio Fiori

www.comune.forano.ri.it/

DIMITRA Education & Consulting

DIMITRA Education & Consulting

Palaiologou 19, GR41223, Larissa, Greece
Τηλέφωνο: 0030 2410 554024
E-mail: euprojects@dimitra.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vaso ANASTASOPOULOU

www.dimitra.gr

ANUP-International

ANUP-International

Bd. Nicolae Titulescu, 163, sector 1, Bucuresti
Τηλέφωνο: 0040 741071305
E-mail: ileanaboeru@yahoo.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ileana  Boeru

www.anupinternational-dalles.ro

ENAIP Impresa Sociale srl Italy

ENAIP Impresa Sociale srl Italy

Via Ergisto-Bezzi 23-25, 00153 Roma Italy
Τηλέφωνο: +39 0690211951
E-mail: info@enaipis.net
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vitaliana Cecchetti

www.enaipimpresasociale.it

STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET

STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET

BERGSBRUNNAGATAN 1 UPPSALA SWEDEN
Τηλέφωνο: +46704541464
E-mail: anastasiia.tsaruk@folkuniversitetet.se
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Anastasiia Tsaruk

www.folkuniversitetet.se

Χρηματοδότηση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

News

See all posts

More News on Facebook

Επικοινωνία